CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

PCI của tỉnh

Quảng Bình

Vùng Duyên Hải Miền Trung

PCI 2021 Xếp hạng 57

Dữ liệu PCI Tin tức

57

PCI 2021 Điểm số

61.17

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Quảng Bình

Năm 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Gia nhập thị trường 6.42 7.76 7.99 7.69 8.17 8.71 8.55 8.03 7.79 8.76 8.68 6.58 8.53 8.02 7.63 8.02
Tiếp cận đất đai 5.94 6.20 6.53 6.14 6.08 5.58 5.86 5.69 7.12 7.72 7.17 5.62 6.76 6.13 6.11 6.07
Tính minh bạch 6.79 5.80 6.63 6.45 5.67 6.14 6.80 6.41 5.54 6.20 6.26 5.83 5.65 6.17 6.01 5.46
Chi phí thời gian 6.42 6.93 6.87 6.30 6.18 6.27 6.23 6.07 6.49 5.11 5.27 5.57 6.24 4.96 5.95 4.05
Chi phí không chính thức 5.84 4.96 6.20 4.54 5.16 4.71 4.70 4.48 6.40 7.24 6.81 6.11 5.30 6.34 5.92 7.22
Cạnh tranh bình đẳng 3.72 5.03 4.93 5.34 4.82 4.60 3.69 5.32 5.41 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tính năng động 6.75 5.19 6.39 5.30 5.65 4.96 3.66 4.78 6.34 2.61 4.17 4.31 2.88 3.25 4.06 3.14
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 6.31 6.90 5.92 6.09 6.45 5.22 5.50 5.31 5.22 3.20 2.89 5.68 5.61 1.53 3.66 3.84
Đào tạo lao động 5.78 6.90 6.44 6.60 6.58 5.99 5.20 5.39 5.21 5.24 5.27 5.17 4.94 3.18 4.36 4.92
Thiết chế pháp lý 5.92 5.17 6.34 5.67 5.63 6.21 6.04 5.67 6.66 2.45 5.02 4.43 4.46 4.37 3.23 3.46
PCI 61.17 62.30 63.71 61.06 60.82 57.55 56.71 56.50 58.25 55.84 58.19 55.22 55.68 44.17 49.51 47.29
Xếp hạng 57 52 52 54 45 44 50 46 29 38 37 46 44 56 53 49

Lưu ý: CSTP 8 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nay đổi tên thành Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ hiệu chỉnh phương pháp luận PCI năm 2021.

10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Quảng Bình
Năm 2020 2021
Gia nhập thị trường 7.76 6.42
Tiếp cận đất đai 6.20 5.94
Tính minh bạch 5.80 6.79
Chi phí thời gian 6.93 6.42
Chi phí không chính thức 4.96 5.84
Cạnh tranh bình đẳng 5.03 3.72
Tính năng động 5.19 6.75
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 6.90 6.31
Đào tạo lao động 6.90 5.78
Thiết chế pháp lý 5.17 5.92
So sánh - Quảng Bình với các tỉnh thuộc khu vực Duyên Hải Miền Trung
Năm 2021 2020
Bình Định 68.32 63.18
Đà Nẵng 70.42 70.12
Hà Tĩnh 64.87 64.56
Khánh Hòa 63.11 63.98
Nghệ An 64.74 64.73
Phú Yên 64.17 62.84
Quảng Bình 61.17 62.30
Quảng Nam 66.24 65.72
Quảng Ngãi 62.97 63.20
Quảng Trị 63.33 63.07
Thanh Hóa 63.21 63.91
TT-Huế 69.24 65.03
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Quảng Bình
Năm Rankings
2021 57
2020 52
2019 52
2018 54
2017 45
2016 44
2015 50
2014 46
2013 29
2012 38
2011 37
2010 46
2009 44
2008 56
2007 53
2006 49
Điểm số PCI theo thời gian của Quảng Bình
Năm Điểm số PCI
2021 61.17
2020 62.30
2019 63.71
2018 61.06
2017 60.82
2016 57.55
2015 56.71
2014 56.50
2013 58.25
2012 55.84
2011 58.19
2010 55.22
2009 55.68
2008 44.17
2007 49.51
2006 47.29