The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Tổng hợp dữ liệu PCI

STT Tên văn bản Ngày ban hành Loại file Thao tác
1 Dữ liệu PCI 2023 09/05/2024 xlsx Tải về
2 Dữ liệu PCI 2022 11/04/2023 xlsx Tải về
3 Dữ liệu PCI 2021 27/04/2022 xlsx Tải về
4 Dữ liệu PCI 2020 15/04/2021 xlsx Tải về
5 Dữ Liệu PCI 2019 05/05/2020 xlsx Tải về
6 Dữ Liệu PCI 2018 28/03/2019 xlsx Tải về
7 Dữ Liệu PCI 2017 22/03/2018 xlsx Tải về
8 Dữ Liệu PCI 2016 14/03/2017 xlsx Tải về
9 Dữ Liệu PCI 2015 31/03/2016 xlsx Tải về
10 Dữ Liệu PCI 2014 16/04/2015 xlsx Tải về
11 Dữ Liệu PCI 2013 20/03/2014 xlsx Tải về
12 Dữ Liệu PCI 2012 14/03/2013 xlsx Tải về
13 Dữ Liệu PCI 2011 23/02/2012 xls Tải về
14 Dữ Liệu PCI 2010 16/03/2011 xls Tải về
15 Dữ Liệu PCI 2009 14/01/2010 xlsx Tải về