CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Tổng hợp dữ liệu PCI

STT Tên văn bản Ngày ban hành Loại file Thao tác
1 Dữ liệu PCI 2021 04/27/2022 xlsx Tải về
2 Dữ liệu PCI 2020 04/15/2021 xlsx Tải về
3 Dữ Liệu PCI 2019 05/05/2020 xlsx Tải về
4 Dữ Liệu PCI 2018 03/28/2019 xlsx Tải về
5 Dữ Liệu PCI 2017 03/22/2018 xlsx Tải về
6 Dữ Liệu PCI 2016 03/14/2017 xlsx Tải về
7 Dữ Liệu PCI 2015 03/31/2016 xlsx Tải về
8 Dữ Liệu PCI 2014 04/16/2015 xlsx Tải về
9 Dữ Liệu PCI 2013 03/20/2014 xlsx Tải về
10 Dữ Liệu PCI 2012 03/14/2013 xlsx Tải về
11 Dữ Liệu PCI 2011 02/23/2012 xls Tải về
12 Dữ Liệu PCI 2010 03/16/2011 xls Tải về
13 Dữ Liệu PCI 2009 01/14/2010 xlsx Tải về
14 Dữ Liệu PCI 2008 12/12/2008 xls Tải về
15 Dữ Liệu PCI 2007 11/08/2007 xls Tải về