CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Hỏi đáp

Những thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp, vui lòng xem dưới đây. Hy vọng bạn sẽ hài lòng với câu trả lời của chúng tôi.

1. Chỉ số PCI là gì ?
2. Mục đích xây dựng chỉ số PCI là gì?
3. Những đơn vị nào xây dựng và công bố chỉ số PCI?
4. Quá trình thực hiện chỉ số PCI như thế nào?
5. Cách tiếp cận trong xây dựng Chỉ số PCI là gì?
6. Ai tham gia chấm điểm PCI?
7. Ai có thể sử dụng PCI?
8. PCI có những tác động lớn nào?
9. PCI đang được sử dụng trong chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp như thế nào ?
10. Phiếu điều tra PCI được xây dựng như thế nào?
11. Điều tra PCI triển khai theo phương thức nào?
12. Đề nghị giải thích về cách thức chọn mẫu điều tra PCI?
13. Quy trình xây dựng chỉ số PCI gồm mấy bước?
14. Cách tính toán điểm số cho một chỉ tiêu cụ thể là như thế nào?
15. PCI có bao nhiêu chỉ số thành phần?
16. Trọng số cụ thể của mỗi chỉ số thành phần trong PCI 2017 là như thế nào?
17. Đề nghị giải thích về cách thức xác định trọng số trong PCI?
18. Cách thức phân nhóm xếp hạng trong chỉ số PCI 2017 là như thế nào?
19. Báo cáo PCI còn công bố Chỉ số cơ sở hạ tầng, vậy chỉ số này là gì?
20. Tại sao Cơ sở hạ tầng không được đưa vào trong Chỉ số PCI?
21. Tại sao cần hiệu chỉnh phương pháp luận PCI?
22. Phương pháp luận PCI sau mỗi lần hiệu chỉnh sẽ được duy trì bao lâu?
23. Sự khác nhau giữa PCI và PAPI