CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Báo cáo PCI 2020

Báo cáo PCI 2020

Năm 2020 vừa qua là một năm đặc biệt khi cộng đồng doanh nghiệp, hệ...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2020

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2020

Năm 2020 vừa qua là một năm đặc biệt khi cộng đồng doanh nghiệp, hệ...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Bài Trình Bày PCI 2020 Của Ông Đậu Anh Tuấn

Bài Trình Bày PCI 2020 Của Ông Đậu Anh Tuấn

Bài trình bày của ông Đậu Anh Tuấn trong Lễ công bố

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu