CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

PCI của tỉnh

Bắc Giang

Vùng Miền Núi Phía Bắc

PCI 2021 Xếp hạng 31

Dữ liệu PCI Tin tức

31

PCI 2021 Điểm số

64.74

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Bắc Giang

Năm 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Gia nhập thị trường 6.76 6.99 6.78 7.34 7.82 8.51 8.00 8.72 6.21 8.95 8.53 6.44 8.37 6.31 7.49 7.21
Tiếp cận đất đai 7.09 6.30 6.84 6.66 6.54 5.63 6.05 6.03 6.10 5.78 5.98 4.80 6.09 6.61 6.46 4.34
Tính minh bạch 6.27 5.39 6.85 6.11 6.73 6.04 5.83 5.87 5.89 5.91 6.19 6.11 6.99 6.35 5.15 3.18
Chi phí thời gian 6.99 8.68 6.52 7.01 5.70 7.11 6.98 6.19 5.60 6.23 7.72 5.83 5.94 4.65 5.16 4.60
Chi phí không chính thức 7.74 6.47 6.06 6.16 5.51 5.16 5.76 4.51 5.90 5.65 6.70 6.43 4.84 6.60 6.92 6.47
Cạnh tranh bình đẳng 5.98 7.89 5.45 4.88 4.72 4.35 4.70 4.06 3.53 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tính năng động 5.66 6.75 6.98 5.55 6.05 4.67 4.71 4.74 4.96 4.84 4.84 5.50 4.77 4.89 5.19 3.77
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 6.04 5.82 5.43 6.44 6.06 5.28 5.69 5.72 5.57 4.36 3.34 6.30 5.62 2.85 4.54 3.28
Đào tạo lao động 6.33 6.82 7.19 6.54 6.32 6.44 5.65 5.92 5.11 4.69 5.03 5.36 4.29 3.79 6.59 6.21
Thiết chế pháp lý 6.99 6.28 6.38 5.90 6.10 4.76 4.64 5.91 5.10 4.02 4.18 4.85 4.39 2.76 4.24 6.55
PCI 64.74 63.98 64.47 63.01 62.20 58.20 57.61 57.33 54.79 57.08 60.84 58.02 57.50 47.44 55.48 48.36
Xếp hạng 31 27 40 36 30 33 40 41 49 31 23 32 37 50 33 46

Lưu ý: CSTP 8 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nay đổi tên thành Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ hiệu chỉnh phương pháp luận PCI năm 2021.

10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Bắc Giang
Năm 2020 2021
Gia nhập thị trường 6.99 6.76
Tiếp cận đất đai 6.30 7.09
Tính minh bạch 5.39 6.27
Chi phí thời gian 8.68 6.99
Chi phí không chính thức 6.47 7.74
Cạnh tranh bình đẳng 7.89 5.98
Tính năng động 6.75 5.66
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 5.82 6.04
Đào tạo lao động 6.82 6.33
Thiết chế pháp lý 6.28 6.99
So sánh - Bắc Giang với các tỉnh thuộc khu vực Miền Núi Phía Bắc
Năm 2021 2020
Bắc Giang 64.74 63.98
Bắc Kạn 62.26 61.97
Cao Bằng 56.29 62.20
Điện Biên 61.86 62.62
Hà Giang 60.53 61.16
Hòa Bình 57.16 62.80
Lai Châu 61.22 61.98
Lạng Sơn 63.92 62.43
Lào Cai 64.93 65.25
Phú Thọ 66.11 64.52
Sơn La 62.45 62.05
Thái Nguyên 64.81 66.56
Tuyên Quang 64.76 63.46
Yên Bái 63.33 63.35
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Bắc Giang
Năm Rankings
2021 31
2020 27
2019 40
2018 36
2017 30
2016 33
2015 40
2014 41
2013 49
2012 31
2011 23
2010 32
2009 37
2008 50
2007 33
2006 46
Điểm số PCI theo thời gian của Bắc Giang
Năm Điểm số PCI
2021 64.74
2020 63.98
2019 64.47
2018 63.01
2017 62.20
2016 58.20
2015 57.61
2014 57.33
2013 54.79
2012 57.08
2011 60.84
2010 58.02
2009 57.50
2008 47.44
2007 55.48
2006 48.36