CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

PCI của tỉnh

Cần Thơ

Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

PCI 2021 Xếp hạng 12

Dữ liệu PCI Tin tức

12

PCI 2021 Điểm số

68.06

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Cần Thơ

Năm 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Gia nhập thị trường 6.85 7.01 6.51 7.07 7.86 8.65 8.18 8.48 7.38 9.18 8.84 7.31 7.77 8.55 8.50 6.55
Tiếp cận đất đai 7.43 6.62 7.17 7.19 6.66 6.22 6.01 5.66 6.58 6.11 5.47 5.53 5.37 6.92 6.49 6.70
Tính minh bạch 6.03 6.29 6.64 5.85 6.32 6.02 5.98 5.96 5.25 5.98 6.19 5.98 6.72 6.41 5.95 6.83
Chi phí thời gian 6.24 8.43 7.99 7.56 6.78 7.25 7.13 6.72 6.34 6.83 8.27 7.65 8.17 5.72 6.74 4.87
Chi phí không chính thức 7.71 6.82 6.57 6.50 6.17 6.06 6.09 5.61 7.84 6.81 5.95 6.26 6.08 6.15 6.63 5.70
Cạnh tranh bình đẳng 5.58 8.30 6.11 5.69 5.14 4.47 3.90 4.17 7.64 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tính năng động 7.55 6.34 6.51 5.58 6.11 4.68 4.32 4.03 6.46 4.97 4.96 5.18 3.98 4.56 4.57 3.54
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 7.64 6.04 6.95 6.78 6.84 5.76 5.89 6.11 6.23 3.89 4.27 6.06 5.97 4.05 6.86 8.68
Đào tạo lao động 6.24 6.52 7.01 6.86 6.54 6.30 5.94 6.22 5.49 5.05 5.07 5.66 4.99 5.79 6.67 5.56
Thiết chế pháp lý 7.43 6.94 6.94 5.93 6.51 6.56 6.62 6.38 5.00 4.14 6.26 6.33 5.96 5.08 5.06 3.80
PCI 68.06 66.33 68.38 64.98 65.09 61.14 59.81 59.94 61.46 60.32 62.67 62.46 62.17 56.32 61.76 58.35
Xếp hạng 12 12 11 11 10 11 14 15 9 14 16 13 21 22 17 10

Lưu ý: CSTP 8 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nay đổi tên thành Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ hiệu chỉnh phương pháp luận PCI năm 2021.

10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Cần Thơ
Năm 2020 2021
Gia nhập thị trường 7.01 6.85
Tiếp cận đất đai 6.62 7.43
Tính minh bạch 6.29 6.03
Chi phí thời gian 8.43 6.24
Chi phí không chính thức 6.82 7.71
Cạnh tranh bình đẳng 8.30 5.58
Tính năng động 6.34 7.55
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 6.04 7.64
Đào tạo lao động 6.52 6.24
Thiết chế pháp lý 6.94 7.43
So sánh - Cần Thơ với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
Năm 2021 2020
An Giang 66.48 64.72
Bạc Liêu 61.25 59.61
Bến Tre 66.34 69.08
Cà Mau 64.74 62.82
Cần Thơ 68.06 66.33
Đồng Tháp 70.53 72.81
Hậu Giang 63.80 63.11
Kiên Giang 59.73 60.01
Long An 66.58 70.37
Sóc Trăng 61.81 62.34
Tiền Giang 64.41 62.78
Trà Vinh 62.03 62.44
Vĩnh Long 65.43 69.34
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Cần Thơ
Năm Rankings
2021 12
2020 12
2019 11
2018 11
2017 10
2016 11
2015 14
2014 15
2013 9
2012 14
2011 16
2010 13
2009 21
2008 22
2007 17
2006 10
Điểm số PCI theo thời gian của Cần Thơ
Năm Điểm số PCI
2021 68.06
2020 66.33
2019 68.38
2018 64.98
2017 65.09
2016 61.14
2015 59.81
2014 59.94
2013 61.46
2012 60.32
2011 62.67
2010 62.46
2009 62.17
2008 56.32
2007 61.76
2006 58.35