CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

PCI của tỉnh

Bạc Liêu

Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

PCI 2021 Xếp hạng 55

Dữ liệu PCI Tin tức

55

PCI 2021 Điểm số

61.25

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Bạc Liêu

Năm 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Gia nhập thị trường 7.19 8.70 7.65 6.64 8.58 8.29 7.98 8.36 8.03 8.35 8.69 6.27 8.36 7.02 6.56 5.67
Tiếp cận đất đai 7.32 7.80 7.44 7.17 6.55 6.34 7.14 7.05 7.89 7.46 7.46 7.63 7.37 7.47 6.44 6.91
Tính minh bạch 5.74 4.81 6.36 5.61 6.47 5.56 5.77 6.12 5.32 5.75 5.44 4.87 4.69 4.45 4.40 2.53
Chi phí thời gian 6.68 7.89 7.07 6.30 6.70 7.06 7.50 7.29 7.73 8.12 7.01 6.29 5.98 4.61 5.29 4.24
Chi phí không chính thức 6.58 5.98 6.03 6.54 6.38 6.41 6.17 5.27 7.65 6.46 8.29 7.72 6.30 6.46 5.82 6.34
Cạnh tranh bình đẳng 5.99 6.56 7.02 7.51 5.93 6.64 7.29 6.98 5.30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tính năng động 6.35 5.83 6.25 5.36 6.04 5.43 5.97 5.20 6.75 6.48 5.07 6.10 3.33 3.35 3.37 3.44
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 6.20 5.69 5.77 7.03 5.77 5.08 4.97 5.92 5.30 4.48 1.90 5.19 3.05 1.40 2.26 4.32
Đào tạo lao động 5.37 5.56 6.26 5.50 5.25 4.84 4.66 4.51 4.95 5.11 4.15 5.00 3.98 3.37 3.84 4.30
Thiết chế pháp lý 6.58 6.23 6.52 6.43 5.68 6.84 7.09 7.36 6.51 3.40 3.14 5.01 5.06 4.00 3.96 3.41
PCI 61.25 59.61 63.78 62.53 61.09 57.66 58.44 59.50 59.89 62.85 58.00 58.20 52.04 40.92 42.49 41.79
Xếp hạng 55 63 51 39 42 41 33 22 14 7 39 30 59 61 59 59

Lưu ý: CSTP 8 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nay đổi tên thành Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ hiệu chỉnh phương pháp luận PCI năm 2021.

10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Bạc Liêu
Năm 2020 2021
Gia nhập thị trường 8.70 7.19
Tiếp cận đất đai 7.80 7.32
Tính minh bạch 4.81 5.74
Chi phí thời gian 7.89 6.68
Chi phí không chính thức 5.98 6.58
Cạnh tranh bình đẳng 6.56 5.99
Tính năng động 5.83 6.35
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 5.69 6.20
Đào tạo lao động 5.56 5.37
Thiết chế pháp lý 6.23 6.58
So sánh - Bạc Liêu với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
Năm 2021 2020
An Giang 66.48 64.72
Bạc Liêu 61.25 59.61
Bến Tre 66.34 69.08
Cà Mau 64.74 62.82
Cần Thơ 68.06 66.33
Đồng Tháp 70.53 72.81
Hậu Giang 63.80 63.11
Kiên Giang 59.73 60.01
Long An 66.58 70.37
Sóc Trăng 61.81 62.34
Tiền Giang 64.41 62.78
Trà Vinh 62.03 62.44
Vĩnh Long 65.43 69.34
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Bạc Liêu
Năm Rankings
2021 55
2020 63
2019 51
2018 39
2017 42
2016 41
2015 33
2014 22
2013 14
2012 7
2011 39
2010 30
2009 59
2008 61
2007 59
2006 59
Điểm số PCI theo thời gian của Bạc Liêu
Năm Điểm số PCI
2021 61.25
2020 59.61
2019 63.78
2018 62.53
2017 61.09
2016 57.66
2015 58.44
2014 59.50
2013 59.89
2012 62.85
2011 58.00
2010 58.20
2009 52.04
2008 40.92
2007 42.49
2006 41.79