CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

PCI của tỉnh

An Giang

Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

PCI 2021 Xếp hạng 17

Dữ liệu PCI Tin tức

17

PCI 2021 Điểm số

66.48

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) An Giang

Năm 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Gia nhập thị trường 6.44 8.37 7.05 6.96 8.67 8.58 8.68 8.90 7.65 9.00 9.13 6.92 9.06 7.64 7.76 7.64
Tiếp cận đất đai 6.40 7.07 7.84 7.61 6.37 6.02 5.94 6.91 6.41 7.78 6.25 7.64 8.35 7.33 6.63 6.37
Tính minh bạch 6.48 5.56 7.44 6.14 6.92 6.20 6.50 5.92 5.73 6.13 5.62 6.34 6.11 7.00 6.93 6.64
Chi phí thời gian 7.06 8.65 7.63 7.57 6.88 6.97 7.00 7.54 7.81 6.75 7.86 6.33 6.49 4.62 6.93 4.57
Chi phí không chính thức 7.30 6.96 6.55 7.08 5.20 5.40 4.66 6.16 6.76 7.02 6.76 6.24 6.97 6.65 6.57 7.00
Cạnh tranh bình đẳng 4.82 6.67 6.69 6.89 4.99 4.50 4.41 5.01 7.14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tính năng động 7.18 6.47 6.88 6.22 6.44 5.40 4.47 5.12 7.59 6.42 6.72 6.99 7.21 7.63 7.71 8.04
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 7.35 6.18 5.58 6.24 5.99 5.49 5.67 5.40 5.04 4.91 5.20 5.14 4.01 4.87 7.44 7.06
Đào tạo lao động 5.81 6.27 6.31 5.58 5.69 5.23 5.14 4.75 4.90 5.21 4.24 5.49 4.47 4.90 4.94 4.55
Thiết chế pháp lý 7.87 6.24 6.39 6.04 6.15 5.63 6.18 6.13 5.33 3.67 4.84 4.48 4.31 5.44 5.05 3.38
PCI 66.48 64.72 66.44 63.65 62.16 57.79 57.61 58.10 59.07 63.42 62.25 61.94 62.47 61.12 66.47 61.12
Xếp hạng 17 19 21 28 32 38 39 37 23 2 19 14 20 9 6 9

Lưu ý: CSTP 8 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nay đổi tên thành Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ hiệu chỉnh phương pháp luận PCI năm 2021.

10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - An Giang
Năm 2020 2021
Gia nhập thị trường 8.37 6.44
Tiếp cận đất đai 7.07 6.40
Tính minh bạch 5.56 6.48
Chi phí thời gian 8.65 7.06
Chi phí không chính thức 6.96 7.30
Cạnh tranh bình đẳng 6.67 4.82
Tính năng động 6.47 7.18
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 6.18 7.35
Đào tạo lao động 6.27 5.81
Thiết chế pháp lý 6.24 7.87
So sánh - An Giang với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
Năm 2021 2020
An Giang 66.48 64.72
Bạc Liêu 61.25 59.61
Bến Tre 66.34 69.08
Cà Mau 64.74 62.82
Cần Thơ 68.06 66.33
Đồng Tháp 70.53 72.81
Hậu Giang 63.80 63.11
Kiên Giang 59.73 60.01
Long An 66.58 70.37
Sóc Trăng 61.81 62.34
Tiền Giang 64.41 62.78
Trà Vinh 62.03 62.44
Vĩnh Long 65.43 69.34
Xếp hạng PCI theo thời gian của - An Giang
Năm Rankings
2021 17
2020 19
2019 21
2018 28
2017 32
2016 38
2015 39
2014 37
2013 23
2012 2
2011 19
2010 14
2009 20
2008 9
2007 6
2006 9
Điểm số PCI theo thời gian của An Giang
Năm Điểm số PCI
2021 66.48
2020 64.72
2019 66.44
2018 63.65
2017 62.16
2016 57.79
2015 57.61
2014 58.10
2013 59.07
2012 63.42
2011 62.25
2010 61.94
2009 62.47
2008 61.12
2007 66.47
2006 61.12