The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi trong Quý I/2023

Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi trong Quý I/2023

Tác giả: UBND

Ngày ban hành: 15 Tháng 3, 2023

Tóm tắt