The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước quý I/2023 và chương trình phục hồi phát triển kinh tế của Đồng Nai

Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước quý I/2023 và chương trình phục hồi phát triển kinh tế của Đồng Nai

Tác giả: UBND

Ngày ban hành: 19 Tháng 4, 2023

Tóm tắt