The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự chuyển biến trong tư dư và hành động đối với công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp

Về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự chuyển biến trong tư dư và hành động đối với công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 17 Tháng 5, 2019

Tóm tắt