The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Thông báo: Kết luận của đồng chí Nhữ Văn Tâm, phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thực hiện đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tại hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2015

Thông báo: Kết luận của đồng chí Nhữ Văn Tâm, phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thực hiện đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tại hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2015

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 07 Tháng 9, 2020

Tóm tắt