The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Thông báo kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Dương Ngọc Long tại cuộc họp giao ban Chủ tịch bà các Phó chủ tịch UBND tỉnh, ngày 10/7/2015

Thông báo kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Dương Ngọc Long tại cuộc họp giao ban Chủ tịch bà các Phó chủ tịch UBND tỉnh, ngày 10/7/2015

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt