The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

QĐ v/v ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, đầu tư và tiếp tục nâng cao chí số năng lực cạnh tranh PCI tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015

QĐ v/v ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, đầu tư và tiếp tục nâng cao chí số năng lực cạnh tranh PCI tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt