The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Chỉ thị v/v tập trung cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của thành phố Hà Nội

Chỉ thị v/v tập trung cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của thành phố Hà Nội

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt