CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Chỉ thị Về thực hiện hiệu quả công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI

Chỉ thị Về thực hiện hiệu quả công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 15 Tháng 11, 2019

Tóm tắt