The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Chỉ thị của chủ tịch UBND tỉnh v/v cải thiện chỉ số PCI của tỉnh năm 2013

Chỉ thị của chủ tịch UBND tỉnh v/v cải thiện chỉ số PCI của tỉnh năm 2013

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 09 Tháng 7, 2013

Tóm tắt