CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Về việc soạn thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về Chỉ số PCI

Về việc soạn thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về Chỉ số PCI

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 26 Tháng 4, 2019

Tóm tắt