The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Chương trình hành động Thực hiện đề án nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong năm 2019 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Chương trình hành động Thực hiện đề án nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong năm 2019 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 04 Tháng 7, 2019

Tóm tắt