The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh PCI 2014

Báo cáo thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh PCI 2014

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt