The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2019

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 14 Tháng 6, 2019

Tóm tắt