The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

TP Hồ Chí Minh: Phường 10 thực hiện cải thiện, khắc phục và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023

Khắc phục ngay các điểm yếu kém, cải thiện và nâng cao các chỉ số thành phần của PCI Thành phố trong năm 2023, tạo sự thay đổi tích cực, rõ nét hơn về môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh của Thành phố nói chung và của quận Tân Bình nói riêng và đồng hành cùng doanh nghiệp theo hướng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; phấn đấu đưa Thành phố vào nhóm các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế ở nhóm tốt.
Thúc đẩy thi đua, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế - xã hội giữa cán bộ, công chức và các ban ngành, đoàn thể phường tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.
Thực hiện Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về Ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của quận Tân Bình giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận về cải thiện, khắc phục và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 trên địa bàn quận Tân Bình. Theo đó, Ủy ban nhân dân Phường 10 thực hiện một số giải pháp cụ thể sau:
 1. Chi số gia nhập thị trường
Giao Bộ phận kinh tế phối hợp với Phòng Văn phòng Ủy ban nhân dân phường:
Công khai đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử đối với các thủ tục cấp giấy phép hoạt động sau đăng ký kinh doanh để doanh nghiệp, người dân nắm bắt và thực hiện nhanh chóng; đảm bảo thời gian thực hiện thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện theo đúng quy định, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp hoạt động trong thời gian nhanh nhất.
Thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa bàn phường, thường xuyên theo dõi, có giải pháp cải thiện mức độ hài lòng và khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn, thực hiện nghiêm túc thư xin lỗi đối với các hồ sơ trễ hẹn theo quy định.
 1. Chỉ số tính minh bạch
 2. 2.1. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân phường:
 3. Công khai, hệ thông hóa quy trình giải quyêt thủ tục hành chính, các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, phí và lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, rà soát xây dựng các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.2.2. Giao Bộ phận kinh tế phường:
 • Cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin, văn bản (không thuộc phạm vi bí mật nhà nước) không có sẵn trên kênh truyền thông đại chúng nếu doanh nghiệp đề nghị trong thời gian ngắn nhất.
 • Khi xây dựng kế hoạch kiểm tra không để xảy ra tình trạng kiểm tra quá 01 lần/năm, không làm cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp. Trường hợp phát hiện nội dung, phạm vi kiểm tra có chồng chéo, trùng lắp với cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, phải báo ngay cơ quan, đơn vị có liên quan để có giải pháp phù hợp tránh chồng chéo, trùng lặp và đảm bảo tính kế thừa trong hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị; đảm bảo thời gian kiểm tra theo kế hoạch.
 1. Chỉ số chi phí thời gian
Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân phường:
 • Tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính, trong đó chú trọng cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát các quy định, thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị. Tăng cường đối thoại để khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan trong giải quyết thủ tục hành chính, từ đó có giải pháp khắc phục kịp thời, xem đây là khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho hoạt động của người dân và doanh nghiệp.
 • Tăng cường kiểm soát việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ ché “Một cửa, một cửa liên thông”, đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được giải quyết đúng hen, không có hồ sơ trễ hạn. Không để tổ chức, cá nhân đi lại quá một (01) lần để bổ sung hồ sơ; 100% trường hợp hồ sơ trễ hạn đều có văn bản nêu rõ lý do, xin lỗi tổ chức, cá nhân và hẹn lại ngày trả kết quả theo quy định.
 • Tăng cường quán triệt trách nhiệm của công chức, viên chức trong xử lý, giải quyết công việc, không đùn đẩy, né tránh công việc, không để xảy ra tình trạng hồ sơ giải quyết trễ hạn theo quy định.
 • Khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh (https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn.)
 1. Chỉ số chi phí không chính thức
Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân phường:
 • Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao văn hóa công vụ, phong cách ứng xử, lề lối làm việc, đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp.
 • Quán triệt cho cán bộ, công chức, người lao động đầy đủ các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng và chính sách pháp luật của Nhà nước về thi hành công vụ.
 • Nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo trong việc giám sát, kiểm tra chặt chẽ đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn tạo gánh nặng cho doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc, cung ứng dịch vụ hành chính công.
 • Trong quá trình xây dựng các cơ chế, chính sách hoặc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tuyệt đối không được yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác ngoài quy định của Nhà nước.
 • Tăng cường nắm bắt thông tin thông qua việc công khai đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, tố cáo của doanh nghiệp về các hành vi nhũng nhiễu của công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng các công cụ hiện đại, trực tuyến nhằm tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, tố cáo của doanh nghiệp và người dân về hành vi nhũng nhiễu của công chức.
 • Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.
 1. Chỉ số cạnh tranh bình đẳng
Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân phường:
 • Giám sát công chức trong thực thi công vụ, không để xảy ra hiện tượng công chức có doanh nghiệp “sân sau” hoặc doanh nghiệp “thân hữu”, gây bất bình đẳng trong giải quyết công việc.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật; công bố kịp thời các thông tin về các đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt.
 • Thực hiện các giải pháp tạo lập môi trường cạnh tranh thông thoáng, bình đẳng cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn nhằm kêu gọi, thu hút đầu tư; tăng cường tính công khai, minh bạch hoạt động đấu thầu; kịp thời giải quyết, xử lý các khiêu nại, tố cáo, kiến nghị trong đấu thầu (nêu có) nhằm bảo đảm tính cạnh tranh công bằng, minh bạch; đẩy mạnh xây dựng chương trình chuyển đổi số nhằm phát triển chính quyền số,...
 • Tập trung tham mưu rà soát, sửa đổi các quy định về cơ chế chính sách liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp; công khai các chính sách, pháp luật liên quan tới doanh nghiệp, nhất là trong tiếp cận các thủ tục hành chính. Bình đẳng trong giải quyết các vấn đề, khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp.
 1. Chỉ số tính năng động, vai trò người đứng đầu
Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân phường:
 • Tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính; tuyên truyền tăng cường ứng dụng giải quyết thủ tục hành chính toàn trình, một phần đến toàn thể công chức và cộng đồng doanh nghiệp.
 • Khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của đơn vị để có các giải pháp cải thiện sự hài lòng và khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn.
 • Tăng cường đối thoại, tiếp thu ý kiến phản biện của người dân và doanh nghiệp phản ánh về những vấn đề còn chưa minh bạch, rõ ràng trong cơ chế, chính sách và giải quyết thủ tục hành chính qua nhiều hình thức như: tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân và doanh nghiệp, trả lời bằng văn bản, đường dây nóng,...
 1. Chỉ số thiết chế pháp lý và An ninh trật tự
Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân phường:
 • Thường xuyên rà soát để kịp thời phát hiện những bất cập của các quy định pháp luật để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và thay thế cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế. Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đông nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành hết hiệu lực một phần, hết hiệu lực toàn bộ liên quan đến lĩnh vực quản lý.
 • Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn mới và đăng tải kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực quản lý của ngành, các thủ tục hành chính, đề án, quy hoạch, kế hoạch dài hạn trên Trang thông tin điện tử.

Theo Cổng TTĐT TP.HCM