CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Tiền Giang: Công tác kiểm soát thủ tục hành chính bước đầu đi vào nền nếp

Năm 2014, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại tỉnh có những chuyển biến tích cực; các đơn vị trong tỉnh thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC đang dần đi vào nền nếp, đạt được nhiều kết quả từ việc đánh giá tác động TTHC trong văn bản quy phạm pháp luật, đến việc công bố, công khai các TTHC tại nơi giải quyết và báo cáo kết quả, tình hình giải quyết TTHC, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức.
Năm 2014, Sở Tư pháp đã tham gia ý kiến đánh giá tác động quy định TTHC đối với 8 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp, y tế, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, nội vụ, tài nguyên và môi trường.
Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành 50 quyết định để công bố 731 TTHC, trong đó mới ban hành 256 thủ tục; sửa đổi, bổ sung, thay thế 225 thủ tục và bãi bỏ 250 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã. Đến nay, tổng số TTHC ở tỉnh còn hiệu lực thực hiện là 1.432 thủ tục.
Thực hiện rà soát đơn giản hóa TTHC, Sở Tư pháp đã phối hợp với các đơn vị trình UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Qua rà soát đã đề xuất đơn giản hóa 22 thủ tục thuộc 7 lĩnh vực.
Kết quả giải quyết TTHC đã có chuyển biến so với các năm trước, số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn là 1.278.025 hồ sơ; số hồ sơ giải quyết quá hạn là 4.272 hồ sơ, số hồ sơ quá hạn chủ yếu rơi vào lĩnh vực đất đai, người có công. Nguyên nhân là do công tác phối hợp giữa các cơ quan thực hiện thủ tục chưa tốt, người dân còn chậm làm nghĩa vụ thuế…
Về tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, Sở Tư pháp đã tiếp nhận được 2 phản ánh về TTHC. Tất cả các phản ánh, kiến nghị đã được các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết.
Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh được duy trì thường xuyên. Các văn bản, tin, bài thường xuyên được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Báo Ấp Bắc.
Ngoài việc niêm yết công khai các quy định về TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC, UBND cấp huyện còn thường xuyên tuyên truyền trên đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã các quy định về TTHC, cải cách TTHC; thông tin cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn về việc bộ TTHC được công khai trên Website của tỉnh và cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC.
Trong năm 2014, Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại tỉnh. Qua kiểm tra, đoàn đã ghi nhận những mặt đã đạt được của tỉnh trong công tác kiểm soát TTHC cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà tỉnh cần khắc phục.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã thực hiện kiểm tra tại một số đơn vị theo kế hoạch. Thông qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã góp ý trực tiếp để các đơn vị kịp thời chấn chỉnh các sai phạm. Để chấn chỉnh công tác kiểm soát TTHC, ngày 21-11-2014 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 28/2014/CT-UBND về việc đẩy mạnh các biện pháp thực hiện công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Công tác kiểm soát TTHC là nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính, UBND tỉnh đã chỉ đạo sâu sát các đơn vị triển khai, hoàn thành có chất lượng và hiệu quả các hoạt động trong công tác kiểm soát TTHC năm 2014 và các năm tiếp theo;
Đồng thời tăng cường việc kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại các đơn vị nhằm đảm bảo công tác kiểm soát TTHC hoạt động có hiệu quả, chất lượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cũng như nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), hướng tới mục tiêu xây dựng một nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, vừa tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo Minh Hiếu Báo Apbac Ngày 08/12/2014