Các thủ tục được đẩy mạnh xử lý tại bộ phận một cửa.