CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Thái Bình: Tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, chủ động tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập

Sáng ngày 1/7, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 5/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020; chủ trương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và hiệu quả thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025; báo cáo của Sở Nội vụ về kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) (PAR INDEX) và chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2020 của tỉnh, giải pháp để nâng cao các chỉ số.
Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố dự họp.
Theo dự thảo báo cáo tổng kết, Nghị quyết số 01 sau khi được ban hành, cùng với các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong tỉnh về công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã coi CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên thực hiện song song, lồng ghép với các nhiệm vụ chuyên môn khác để nâng cao chất lượng dịch vụ công hỗ trợ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Các cấp, các ngành, các địa phương đã vận dụng, triển khai các nghị quyết, kế hoạch, chương trình của trung ương, Chính phủ vào điều kiện, hoàn cảnh, tình hình thực tế của tỉnh với quan điểm coi trọng quyền lợi của các doanh nghiệp; từ đó triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực của nhiều đơn vị để đạt hiệu quả; kịp thời sửa đổi, bổ sung hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, thu hút đầu tư. Tăng cường kỷ cương trong công tác chỉ đạo, điều hành đi đôi với tổ chức giám sát ý thức chấp hành, trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Nhờ vậy, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh liên tục tăng, đến năm 2020 xếp thứ 25/63 tỉnh, thành phố (tăng 15 bậc so với năm 2016). Công tác CCHC, công tác thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng qua 5 năm đã có những cải thiện đang kể góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách và cải thiện nâng cao đời sống nhân dân.
Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với bố cục và nội dung dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 01; đồng thời phát biểu ý kiến giải trình một số nội dung liên quan đến các chỉ số: PCI, PAR INDEX, SIPAS của tỉnh năm 2020 gắn với nhiệm vụ cụ thể của ngành, cơ quan, đơn vị.
Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định, thể hiện cụ thể qua chỉ số PCI của tỉnh năm 2020 tăng 15 bậc so với năm 2016. Tuy nhiên so với mục tiêu Nghị quyết đặt ra vẫn chưa đạt, vẫn còn nhiều tồn tại cần phải tập trung khắc phục. Cụ thể như: Chưa quy định chế tài cụ thể cho các cơ quan, đơn vị làm không tốt, không nâng được thứ hạng, không nâng được điểm chỉ số thành phần thuộc lĩnh vực trách nhiệm, phạm vi của ngành; nhiều lãnh đạo sở, ngành chưa thực sự quan tâm đến việc nâng cao chỉ số PCI và PAR INDEX; cơ chế phối hợp trong giải quyết vấn đề chưa hiệu quả…
Thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong tháng 7/2021 Sở Nội vụ chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn về phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm trong cải thiện, nâng cao chỉ số PCI và PAR INDEX. Kích hoạt cơ chế xử lý trách nhiệm giải trình cho các chỉ số PCI và PAR INDEX; đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc. Sở Nội vụ rà soát lại, trên cơ sở quyết định ban hành về cơ chế trách nhiệm và quy định về trách nhiệm giải trình, nội dung nào bất cập, không hợp lý nữa thì sửa đổi cho phù hợp với giai đoạn tới, lộ trình tới. Trên cơ sở 8 lĩnh vực của chỉ số PAR INDEX, Sở Nội vụ tham mưu phân cho các sở, ngành, nếu điểm thấp thuộc lĩnh vực nào của ngành nào thì kích hoạt cơ chế trách nhiệm, giải trình. Thực hiện nghiêm các chế tài như: cơ chế giải trình, cơ chế khen thưởng rõ ràng, nếu chỉ số thành phần bị giảm thì cá nhân người đứng đầu, cơ quan, đơn vị sẽ bị trừ điểm thi đua khen thưởng. Ngay sau cuộc họp, Sở Nội vụ tham mưu công văn yêu cầu khắc phục những hạn chế dẫn đến chỉ số CCHC đạt thứ hạng thấp, trên cơ sở đó các sở, ngành phải có báo cáo đề xuất các giải pháp để khắc phục, nâng cao điểm các chỉ số thuộc ngành mình. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Tiếp tục thực hiện cắt giảm TTHC, các ngành phải chủ động tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong các văn bản hiện nay của tỉnh, đặc biệt trong một số lĩnh vực như đầu tư, quy hoạch, đất đai… Giao Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh triển khai chấm điểm chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI) và công khai, minh bạch về thứ hạng và chất lượng của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết số 01, đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu trình bày lại một số phần theo hướng ngắn gọn hơn; bổ sung thêm vào phần kiến nghị nội dung đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kết luận tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01 trong thời gian tới.