The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Phan Thiết: Chung tay cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh và Chỉ số xanh

Bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được công bố thường niên đã trở thành một công cụ hữu ích để đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền địa phương dưới góc nhìn của doanh nghiệp tư nhân...

Theo kết quả điều tra PCI 2022 của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chỉ số PCI Bình Thuận năm 2022 đứng thứ 42/63 tỉnh, thành phố; giảm 21 bậc so với năm 2021. Trong 10 tiêu chí Chỉ số PCI, Bình Thuận có 4/10 tiêu chí vừa giảm điểm, giảm bậc tương đối lớn so với năm 2021. Cụ thể là tiếp cận đất đai; tính minh bạch; tính năng động của chính quyền tỉnh; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và 1/10 tiêu chí tăng điểm nhưng giảm bậc là thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

z4715791880049_412f5c0d3d84ccd4c46095e7ad99b4bc.jpg
Phan Thiết sẽ thực hiện tốt công tác thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng tại địa phương. Ảnh minh họa.

Để góp phần cải thiện tốt môi trường đầu tư kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính, Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết - Phan Nguyễn Hoàng Tân đã ký kế hoạch triển khai thực hiện giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI và Chỉ số Xanh (PGI) năm 2023 và những năm tiếp theo trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Qua đó, nâng cao nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị thành phố về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ số PCI, Chỉ số PGI và trách nhiệm trong việc nâng cao thứ bậc xếp hạng PCI, PGI của tỉnh.

Theo Kế hoạch, đối với cải thiện các chỉ số thành phần PCI giảm điểm, giảm bậc, Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết giao trách nhiệm cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp để khắc phục, cải thiện những tồn tại, hạn chế đối với 4 chỉ số vừa giảm điểm, giảm bậc và 1 chỉ số tăng điểm, nhưng giảm bậc trong năm 2022. Trong đó, đối với chỉ số tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp rà soát quỹ đất công do Nhà nước quản lý đang sử dụng chưa đúng mục đích hoặc không đạt hiệu quả cao; xây dựng phương án thu hồi và tạo quỹ đất sạch để đấu giá và kêu gọi đầu tư. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt công tác thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng tại địa phương; đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và tôn trọng quyền lợi của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Liên quan đến chỉ số Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc kịp thời cung cấp thông tin, trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp...

Đối với chỉ số Tính năng động của chính quyền, giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã chủ động giải quyết công việc theo thẩm quyền; không đùn đẩy trách nhiệm. Phát huy tính năng động, sáng tạo của lãnh đạo các cấp trong thực thi các chính sách pháp luật nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp. Cùng với đó, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tháo gỡ khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước và chỉ đạo của UBND tỉnh; đảm bảo sự nhất quán trong thực hiện chủ trương, chính sách từ tỉnh đến cơ sở. Tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương “đồng hành cùng doanh nghiệp”; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp qua nhiều hình thức, nhằm lắng nghe ý kiến đề xuất, kịp thời giải quyết phản ánh, kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp một cách thiết thực, hiệu quả...

Ngoài ra, tiếp tục cải thiện các Chỉ số thành phần PCI tăng điểm, tăng bậc, Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp để tiếp tục duy trì và cải thiện đối với 5 chỉ số vừa tăng điểm, tăng bậc trong năm 2022 để tiếp tục tăng điểm, tăng bậc trong năm 2023...

Theo Báo Bình Thuận