The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Không được bỏ sót nhiệm vụ, giấu khuyết điểm trong cải cách hành chính

Ngày 31/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phiên họp với Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh để đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023; bàn giải pháp cải thiện các chỉ số CCHC và năng lực cạnh tranh.

Không được bỏ sót nhiệm vụ, giấu khuyết điểm trong cải cách hành chính 1

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nhấn mạnh: Tỉnh Quảng Ngãi xác định CCHC là một trong 4 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Quan điểm này đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quán triệt ngay từ đầu nhiệm kỳ và nhất quán chỉ đạo xuyên suốt đến toàn thể các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.
Theo đó, năm 2022 cả 4 chỉ số đều cùng tăng điểm, tăng hạng so với năm trước. Cụ thể, chỉ số PAR INDEX của Quảng Ngãi xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 12 bậc so với năm 2021; Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố, tăng 4 bậc; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh xếp thứ 23/63 tỉnh, thành phố, tăng 20 bậc; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp hạng 33/63 tỉnh, thành phố, tăng 12 bậc.
Theo đánh giá của tỉnh Quảng Ngãi, chỉ số PCI năm 2022 của tỉnh đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng rất lớn trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và sự ghi nhận của VCCI cùng cộng đồng doanh nghiệp.
Để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC năm 2023, tỉnh Quảng Ngãi đã đề ra 60 nhiệm vụ cụ thể trên tất cả các lĩnh vực. Đến nay, sau 5 tháng, công tác này được triển khai thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực như cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và cải cách chế độ công vụ, công chức, cải cách tài chính công…

Không được bỏ sót nhiệm vụ, giấu khuyết điểm trong cải cách hành chính 2

Công tác CCHC đang được tỉnh Quảng Ngãi xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong nhiệm kỳ - Trong ảnh: Công an làm thủ tục tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho rằng, công tác CCCH trong thời gian qua có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục.
“Nâng cao chỉ số CCHC và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, phải được thực hiện đồng bộ, xuyên suốt.
Do vậy, mục tiêu đặt ra trong năm 2023 là tất cả các chỉ số phải được nâng cao hơn so với năm 2022. Để làm được điều này, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thức đầy đủ tầm quan trọng, vai trò, trách nhiệm của mình, phải có quyết tâm chính trị cao, phải cam kết trong lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch.
Ban hành kế hoạch khắc phục kịp thời đối với những chỉ tiêu, chỉ số thành phần bị giảm điểm, mất điểm, giảm thứ hạng, những nội dung còn tồn tại, hạn chế”, ông Minh chỉ đạo.
Cũng theo ông Minh, các cơ quan được giao chủ trì tham mưu từng tiêu chí, chỉ số thành phần và các cơ quan liên quan phải tiếp tục thực hiện kịp thời, đầy đủ tất cả các nhiệm vụ có liên quan đến việc thực hiện các chỉ số từ giờ đến cuối năm. Các thành viên Ban Chỉ đạo phải bám sát từng nhiệm vụ, từng chỉ tiêu, tiêu chí đã được giao để tổ chức thực hiện hoặc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền.
“Kiên quyết không được bỏ sót nhiệm vụ được giao hoặc giấu khuyết điểm”, ông Minh lưu ý.