The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Đắk Nông: Quyết tâm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Những năm qua, tỉnh Đắk Nông luôn chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, từ đó tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Cải thiện thứ bậc

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là một trong 3 khâu đột phá trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ đó, tỉnh Đắk Nông đã tập trung triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Hằng năm, UBND tỉnh đều ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Đến nay, tỉnh Đắk Nông đã phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, Đắk Nông nằm trong nhóm trung bình kết quả xếp hạng chuyển đổi số các tỉnh, thành phố của cả nước; năm 2030, trở thành tỉnh phát triển bền vững. Lúc đó, chính quyền số được hình thành; trong đó, các hoạt động của chính quyền có thể thực hiện 100% trên không gian số; kinh tế số chiếm vai trò lớn trong tăng trưởng GRDP; phát triển xã hội số an toàn; bảo đảm an toàn an ninh mạng. Tỉnh chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, thu hút lao động để cung cấp cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.

Hằng năm, Đắk Nông quan tâm tổ chức các hội nghị gặp mặt doanh nghiệp để cùng trao đổi, nhìn nhận, đánh giá chất lượng điều hành kinh tế - xã hội của địa phương; lắng nghe tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp. Các ngành, địa phương thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các thủ tục về đầu tư. Tỉnh còn thành lập các tổ công tác để giải quyết nhanh chóng các thủ tục đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho các dự án.

Nhờ những nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năm 2021, Chỉ Số PCI tỉnh Đắk Nông đạt 61.95 điểm, xếp thứ 52/63 tỉnh, thành, tăng 8 bậc so với năm 2020, vượt 7 bậc so với chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Hoạt động tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông

Giao trách nhiệm đến từng địa phương, đơn vị

Với quyết tâm cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao điểm số và thứ hạng Chỉ số PCI của tỉnh, trong kế hoạch năm 2022, Đắk Nông phấn đấu nâng dần vị trí xếp hạng PCI của tỉnh tăng ít nhất hai bậc so với năm 2021, đồng thời cải thiện, nâng cao toàn diện điểm số của các chỉ số thành phần. Trong đó, nhóm các chỉ số cần tập trung khắc phục, cải thiện gồm: Chỉ số Gia nhập thị trường; chỉ số Đào tạo lao động; chỉ số Thiết chế pháp lý. Nhóm các chỉ số cần duy trì và nâng cao, gồm: chỉ số Tiếp cận đất đai; chỉ số Tính minh bạch; chỉ số Chi phí thời gian; chỉ số Chi phí không chính thức; chỉ số Cạnh tranh bình đẳng; chỉ số Tính năng động và chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Để đạt được mục tiêu này, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung bám sát sự chỉ đạo điều hành của Trung ương, tỉnh để có giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp gắn với nhiệm vụ công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về thứ hạng các chỉ tiêu trong các chỉ số thành phần PCI thuộc trách nhiệm cơ quan mình được giao. Thông qua việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để xem xét đánh giá chất lượng quản lý điều hành của các cơ quan quản lý Nhà nước, công tác cải cách thủ tục hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ. Đây phải được xem là cơ sở, tiền đề xây dựng nền công vụ và đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Đặc biệt, để cải thiện hơn nữa, ngày 12/9/2022, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT - UBND “Về tăng cường trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Đắk Nông”. Chỉ thị yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình để tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI tỉnh đối với các chỉ tiêu thành phần thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý, quyết tâm phấn đấu đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Theo Báo Đắk Nông