The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Đà Nẵng tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong năm 2022, TP Đà Nẵng đã có quyết định triển khai đồng loạt nhiều biện pháp về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong thời gian tới.
Vừa qua, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký Quyết định số 409 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP (ngày 10/1/2022) của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trong đó, Đà Nẵng xác định cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên.
Đồng thời, địa phương cũng xác định cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao vị trí của TP Đà Nẵng về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh nhằm thích ứng với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và tăng sức chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19. Thông qua các hoạt động, Đà Nẵng muốn tăng số lượng doanh nghiệp mới thành lập, giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, cải thiện kết quả đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
Đà Nẵng cũng lên mục tiêu đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do tác động tiêu cực của đại dịch COVID19. Song song, kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh.
Ngoài việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện kế hoạch. Trong đó, việc cắt giảm danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện và cải cách điều kiện kinh doanh được xem là ưu tiên hàng đầu.
Đà Nẵng sẽ tập trung dỡ bỏ rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh do chồng chéo, mâu thuẫn, không hợp lý, khác biệt của các quy định pháp luật. Tiếp tục thúc đẩy cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu,…
Về lĩnh vực đất đai, UBND TP Đà Nẵng cũng đưa ra phương án đẩy mạnh cải cách về đăng ký đất đai và đổi mới quản lý hành chính đất đai. Trong đó, tập trung xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai sẽ được chú trọng. Tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, lập kế hoạch số hóa và lưu trữ hồ sơ địa chính ở dạng số để đưa vào khai thác sử dụng tại các văn phòng đăng ký đất đai.
Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Triển khai mạnh mẽ việc kết nối liên thông điện tử để trao đổi thông tin dữ liệu đất đai giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế trong việc xác định nghĩa vụ tài chính khi người sử dụng đất thực hiện giao dịch về đất đai và tài sản gắn liền với đất.
Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) TP Đà Nẵng sẽ là đơn vị có trách nhiệm hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án cập nhật, bổ sung, duy trì bộ cơ sở dữ liệu đất đai và công tác đo đạc,... Tiếp nhận và giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính trên địa bàn TP Đà Nẵng đối với thủ tục biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển nhượng, tặng cho.
Ngoài ra, Sở TN&MT TP Đà Nẵng cùng với Cục Thuế TP thực hiện kết nối liên thông điện tử để trao đổi thông tin dữ liệu đất đai giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế trong việc xác định nghĩa vụ tài chính khi người sử dụng đất thực hiện giao dịch về đất đai và tài sản gắn liền với đất.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, các đơn vị hành chính trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính. Các đơn vị tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm tạo chuyển biến vững chắc đối với các chỉ tiêu phát triển bền vững;
Hơn hết, địa phương xác định sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế gắn với thực hiện cải cách về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.