CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bắc GIang - Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm người đứng đầu

Ngày 14/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm người đứng đầu và công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Bùi Văn Hải – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Năm 2014, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã chủ động lựa chọn nhiệm vụ đăng ký cơ bản phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị cũng như chức năng, nhiệm vụ được giao. Một số người đứng đầu đã chủ động đăng ký việc khó, xứng tầm, đồng thời đã có cách làm mới trong quá trình thực hiện. Qua đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2014 cho thấy, cơ bản các nhiệm vụ đăng ký hoàn thành trong 6 tháng đầu năm của các sở, cơ quan, đơn vị đều được triển khai thực hiện và hoàn thành theo kế hoạch. Một số đơn vị như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường; các huyện Tân Yên, Việt Yên, Lạng Giang, Yên Dũng, Lục Ngạn, TP Bắc Giang trong 6 tháng đầu năm đã hoàn thành một số chỉ tiêu nhiệm vụ đăng ký thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2014, việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm người đứng đầu còn nổi lên một số tồn tại, hạn chế như: Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ do cơ quan, địa phương, đơn vị đăng ký không mang tính trọng điểm, chưa xứng tầm; chưa có nhiều người đứng đầu có sáng kiến cải tiến lề lối làm việc để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động trong việc cụ thể hóa 5 nhiệm vụ chung, do vậy hiệu quả triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ chưa cao; có đơn vị hạ thấp chỉ tiêu, kế hoạch hoặc chọn thời điểm hoàn thành vào tháng cuối năm để lấy thành tích… Bên cạnh đó, một số ý kiến tham luận tại hội nghị cũng kiến nghị những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải ghi nhận sự cố gắng, tinh thần trách nhiệm cao của người đứng đầu các đơn vị cấp sở, UBND cấp huyện trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí yêu cầu từ nay đến hết năm 2014, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, có giải pháp cụ thể, cách làm mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện tích cực chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, địa phương, đơn vị mình quản lý. Nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công, cải thiện rõ rệt chất lượng phục vụ của bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trang Thông tin điện tử các sở, ngành cần tích cực tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, phổ biến chính sách, pháp luật. Việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; đề bạt, bổ nhiệm cán bộ cần thực hiện khách quan, tránh tiêu cực…/.
Hải Huyền