CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

THỰC TIỄN TỐT TRONG ĐIỀU HÀNH KINH TẾ NHẰM CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ

THỰC TIỄN TỐT TRONG ĐIỀU HÀNH KINH TẾ NHẰM CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ

Ngày ban hành: 23 Tháng 12, 2013

Tóm tắt

Báo cáo này tập hợp và giới thiệu một số kinh nghiệm, thực tiễn tốt về cải thiện công tác điều hành, quản lý kinh tế, cải cách môi trường đầu tư và kinh doanh mà các địaphương đã triển khai thực hiện. Nhóm nghiên cứu hi vọng đây sẽ là tham chiếu tốt để các địa phương học hỏi và áp dụng, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và tiến tới tạo dựng một môi trường thân thiện và thuận lợi vì sự phát triển của doanh nghiệp

Ấn phẩm nổi bật

27 Tháng 4, 2022

Báo Cáo PCI 2021

Những thành tựu cải...

27 Tháng 4, 2022

Báo Cáo Hồ Sơ Tỉnh 2021

Những thành tựu cải...

27 Tháng 4, 2022

Bài Trình Bày PCI 2021 Của GS Edmund Malesky

Bài trình bày PCI 2021 của GS Edmund Malesky tại Lễ công...

Xem Ấn phẩm >