The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam

Tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam

Ngày ban hành: 12 Tháng 3, 2021

Tóm tắt

Báo cáo “Tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam” là kết quả hợp tác giữaPhòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ngân hàng Thế giới (WB) trong năm 2020nhằm nhận diện tác động của đại dịch COVID-19 lên hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm hiểu khảnăng ứng phó của doanh nghiệp với đại dịch cũng như đánh giá của các doanh nghiệp đối với một số chính sách hỗ trợ của Nhà nước

Ấn phẩm nổi bật

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo PGI-PCI 2023

Hiện nay,...

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo Hồ Sơ Tỉnh 2023

Hiện nay,...

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022