The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Kết Quả Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Kết Quả Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 7, 2023

Tóm tắt

Ấn phẩm nổi bật

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo PGI-PCI 2023

Hiện nay,...

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo Hồ Sơ Tỉnh 2023

Hiện nay,...

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022