The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Phiếu Khảo Sát Doanh Nghiệp Dân Doanh 2021 Mẫu B

Phiếu Khảo Sát Doanh Nghiệp Dân Doanh 2021 Mẫu B

Ngày ban hành: 06 Tháng 5, 2022

Tóm tắt

Bảng câu hỏi của năm 2021

Ấn phẩm nổi bật

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo PGI-PCI 2023

Hiện nay,...

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo Hồ Sơ Tỉnh 2023

Hiện nay,...

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022