CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

Ngày ban hành: 07 Tháng 5, 2019

Tóm tắt

Báo cáo này là nỗ lực phát triển toàn diện và chi tiết hơn kết quả nghiên cứu về DNNVV đã được trình bày sơ bộ tại Chương 2: Môi trường kinh doanh Việt Nam qua lăng kính các DNNVV của Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2015 do VCCI và USAID công bố ngày 31/3/2016. Tổng hợp dữ liệu từ kết quả điều tra 8.335 doanh nghiệp dân doanh trong dự án PCI năm 2015 và một số năm trước đó, báo cáo cung cấp thông tin cụ thể về hiện trạng hoạt động của các DNNVV thuộc khu vực doanh nghiệp dân doanh trong nước, nhằm phục vụ quá trình xây dựng dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

Ấn phẩm nổi bật

27 Tháng 4, 2022

Báo Cáo PCI 2021

Những thành tựu cải...

27 Tháng 4, 2022

Báo Cáo Hồ Sơ Tỉnh 2021

Những thành tựu cải...

27 Tháng 4, 2022

Bài Trình Bày PCI 2021 Của GS Edmund Malesky

Bài trình bày PCI 2021 của GS Edmund Malesky tại Lễ công...

Xem Ấn phẩm >