The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo PCI 2015

Báo cáo PCI 2015

Ngày ban hành: 13 Tháng 4, 2016

Tóm tắt

Ngoài bảng xếp hạng PCI truyền thống, báo cáo năm nay hi vọng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các nhà hoạch định chính sách Việt Nam. Hướng tới chương trình chính sách cho năm 2016, nhóm nghiên cứu xác định bốn ưu tiên cho các nhà cải cách Việt Nam, qua việc cung cấp những kết quả nghiên cứu phù hợp để hỗ trợ họ đưa ra các sáng kiến cải cách kinh tế mới nhất. Theo đó, Chương hai của báo cáo trình bày các phân tích chi tiết về cách thức cải thiện môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu vực chiếm 98% tổng số doanh nghiệp Việt Nam và là động lực quan trọng để phát triển kinh tế và tạo việc làm trong thời gian tới. Phần đầu Chương ba trình bày nghiên cứu về cách thức tăng cường hiệu ứng lan tỏa của công nghệ và năng suất lao động từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho các doanh nghiệp dân doanh trong nước. Phần thứ hai cũng trong Chương ba cung cấp thông tin cho việc xây dựng các chương trình cải cách nhằm thu hút đầu tư nước ngoài sắp tới. Nếu trước đây nhiều nỗ lực cải cách tập trung vào việc thu hút đầu tư, thì thời gian tới, cần hướng tới giảm thiểu các rủi ro của môi trường kinh doanh sau khi nhà đầu tư đã lựa chọn Việt Nam. Trong đó, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh tới việc tăng cường tính minh bạch, giúp các nhà đầu tư tiếp cận dễ dàng hơn những tài liệu kế hoạch của các địa phương. Cuối cùng, Chương bốn tiếp tục phản ánh mức độ hiểu biết và kỳ vọng của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, với hy vọng sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho các thay đổi chính sách, pháp luật cần thiết để thực hiện Hiệp định toàn diện này. Chúng tôi tin rằng Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2015 sẽ tiếp nối những tiêu chuẩn cao đã được xác lập bởi các báo cáo PCI trước đây. Chúng tôi hi vọng các bên có liên quan sẽ có thêm những cách thức mới và sáng tạo khi sử dụng PCI để đưa ra các quyết định cải thiện chính sách, góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững trong tương lai.

Ấn phẩm nổi bật

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo PGI-PCI 2023

Hiện nay,...

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo Hồ Sơ Tỉnh 2023

Hiện nay,...

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022