The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bài Trình Bày PCI 2022 Của Ông Đậu Anh Tuấn

Bài Trình Bày PCI 2022 Của Ông Đậu Anh Tuấn

Ngày ban hành: 11 Tháng 4, 2023

Tóm tắt

Ấn phẩm nổi bật

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo PGI-PCI 2023

Hiện nay,...

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo Hồ Sơ Tỉnh 2023

Hiện nay,...

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022