The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bài trình bày PCI 2010 của GS Edmund Malesky

Bài trình bày PCI 2010 của GS Edmund Malesky

Ngày ban hành: 20 Tháng 3, 2011

Tóm tắt

Bài trình bày PCI 2010 của GS Edmund Malesky tại Lễ công bố

Ấn phẩm nổi bật

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo PGI-PCI 2023

Hiện nay,...

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo Hồ Sơ Tỉnh 2023

Hiện nay,...

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022