CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Vĩnh Phúc: Quyết tâm cải thiện chỉ số tính minh bạch

Với trọng số 20%, chỉ số tính minh bạch được xem là chỉ số thành phần quan trọng của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Nỗ lực cải thiện chỉ số này, những năm qua, Vĩnh Phúc đẩy mạnh việc công khai các thủ tục hành chính, thông tin về thủ tục đầu tư, quy hoạch, định hướng phát triển phát triển kinh tế - xã hội, các ngành, lĩnh vực trên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh, cổng thông tin điện tử các sở ngành, địa phương; niêm yết công khai toàn bộ thủ tục hành chính, quy trình, quy định các lĩnh vực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử, khai thác đầy đủ, hiệu quả các phần mềm nền tảng phát triển Chính phủ điện tử đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; duy trì hiệu quả hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh và trung tâm hành chính công các huyện, thành phố, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp, người dân và giảm thiểu các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, chi phí không chính thức, tạo môi trường đầu tư công khai, minh bạch, thông thoáng, hấp dẫn, bình đẳng cho các doanh nghiệp.
Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, năm 2019, chỉ số này của Vĩnh Phúc đạt 6,73 điểm, cao hơn bình quân cả nước 0,9 điểm nhưng vẫn giảm 22 bậc so với năm 2018 và không đạt mục tiêu nằm trong top 10 đề ra. Trong số 12 chỉ tiêu thành phần của chỉ số Tính minh bạch, Vĩnh Phúc chỉ có 5 chỉ tiêu được cải thiện gồm: Tài liệu quy hoạch, tiếp cận tài liệu pháp lý, tài liệu về ngân sách đủ chi tiết để doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động kinh doanh; số ngày để nhận được thông tin, văn bản sau khi đã đề nghị cung cấp và tỉ lệ doanh nghiệp truy cập vào website của tỉnh. Một chỉ số giữ nguyên điểm số là 4% là chỉ số dự liệu được việc thực thi của tỉnh đối với quy định pháp luật củ rung ương. Sáu chỉ số có xu hướng giảm là thông tin mời thầu được công khai, tỉ lệ doanh nghiệp nhận được thông tin, văn bản sau khi đề nghị cơ quan nhà nước cung cấp, cần có “mối quan hệ” để có được các tài liệu của tỉnh, thỏa thuận khoản thuế phải nộp với cán bộ thuế là công việc quan trọng, vai trò Hiệp hội doanh nghiệp trong việc xây dựng chính sách, quy định của tỉnh, điểm số về độ mở và chất lượng trang web của tỉnh.
Nguyên nhân khiến chỉ số này tụt hạng là do trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp còn chồng chéo, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; hoạt động hỗ trợ thông tin trong tìm kiếm thị trường, tìm kiếm đối tác kinh doanh, xúc tiến thương mại chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp cận thông tin theo hướng trực tiếp, không tìm hiểu thông tin trên các website và các cơ quan nhà nước nên cho rằng thông tin khó tiếp cận; trình độ nhân lực, hạ tầng về công nghệ ở một số doanh nghiệp nhỏ còn hạn chế, việc tiếp cận thông tin còn chậm.
Với quyết tâm quay trở lại top 10 trong bảng xếp hạng PCI năm 2020, Vĩnh Phúc đã xây dựng mục tiêu, kế hoạch cụ thể cho từng chỉ số, trong đó, chỉ số Tính minh bạch phải đạt từ 7,2 điểm, tăng 16 bậc trở lên.
Để đạt được mục tiêu này, Vĩnh Phúc sẽ tập trung xây dựng Cổng Thông tin –Giao tiếp điện tử tỉnh hiện đại, cung cấp các dịch vụ, thông tin cần thiết về chính sách thu hút đầu tư, quy hoạch; xây dựng mục Đối thoại với doanh nghiệp trên Cổng, đảm bảo duy trì thông tin và phản hồi những câu hỏi của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Khảo sát nhà đầu tư về các chỉ số thành phần còn thấp để tập trung cải thiện. Thường xuyên rà soát và kịp thời kiến nghị các bộ, ngành sửa chữa, loại bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp, giảm thời gian thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, thực hiện các chính sách đặc thù, hấp dẫn để kêu gọi các nhà đầu tư; khảo sát lấy ý kiến doanh nghiệp về các nội dung liên quan đến chỉ số PCI. Tăng cường phối hợp giữa các ngành liên quan trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Tiếp tục đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh, trung tâm hành chính công các huyện, thành phố; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, tiếp cận thông tin, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm.
Thực hiện các nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông – cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chỉ số này sẽ chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tăng cường công khai, minh bạch nhằm nâng chỉ số Tính minh bạch. Trong đó, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh hơn nữa triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Chính quyền điện tử trong hoạt động, điều hành của các cơ quan nhà nước; chú trọng vai trò trách nhiệm thủ trưởng - người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, UBND cấp huyện rà soát, cung cấp đầy đủ các thông tin phải công khai, minh bạch trên cổng thông tin các cơ quan, đơn vị. Tham mưu UBND tỉnh đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử của các cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh trong quý II/2021.