The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

So sánh 63 tỉnh / thành phố

So sánh chỉ số PCI giữa các tỉnh/ thành phố

Tìm kiếm
xxxx
STT Tỉnh/Thành phố Năm Điểm số PCI
1 Hậu Giang 2019 64.14

So sánh chỉ số PCI giữa các năm

Tìm kiếm